FANDOM


Rei terenas menethil

Andorhalský zákoník

Zákony procesníEdit

§1 Pokud je někdo předvolán před soud, pak je jeho povinností se ve stanovený čas a dobu dostavit.

§2 Pokud se obžalovaný odmítá dostavit k soudnímu jednání. Je žalobci povoleno předvést obžalovaného i za pomocí násilí k soudnímu jednání

§3 Pokud tělesná slabost, či pokročilý věk nedovoluje obžalovanému dostavení se k soudu. Bude mu poskytnuto zvíře, které by jej k soudnímu jednání dopravilo.

§4 Pokud obžalovaná má pro sebe zástupce. Je mu dovoleno jej zastupovat

§5 Soud dává přednost dohodě mezi stranou žalobce i stranou obžalovaného.

§6 Soud má právo stanovit rozsudek pouze do sedmé hodiny večerní

Rozsudky a krádežeEdit

§1 Pokud se někdo dopustí krádeže v nočním čase a je-li při činu dopaden a zabit, je usmrcen po právu (19:00 – 7:00)

§2 Pokud se někdo dopustí krádeže během dne, a je chycen při činu, musí být bičován.

Pojednání o trestních činechEdit

§1 Pokud zvíře určitého vlastníka, způsobí někomu újmu. Musí ji náležitě peněžně navrátit. Pokud odmítne musí se vdát zvířete ve prospěch osob, která újmu obdržela.

§2 Pokud jakkoliv bude poškozen majetek jiné osoby, ať už úmyslně, nebo neúmyslně. Musí být poškozená věc zaplacena v plné výši.

§3 Jakákoliv magie na polích je přísně zakázána pod pokutou, kterou určuje soud.

§4 Každý kdo podá falešné svědectví. Nechť je svržen z nejvyššího cípu hory na území.

§5 Jakékoliv manipulování s černou a démonickou magií je trestáno smrtí upálením.

Pojednání o právu veřejnémEdit

§1 Pokud někdo úmyslně vyvolá mezi frakční válku. Bude potrestán smrtí.

§2 Každý soudce má zakázáno přijímat dary, úplatky… Za účelem ovlivnění soudního jednání. Pod trestem useknutím ruky

§3 Všichni žalobci i obžalovaní jsou veřejně jmenováni.

§4 Všichni občané Andorhalského města mají stejná privilegia a pravomoce bez ohledu na postavení a rasu.


Sepsal: Kouzelník Žito

Úprava: Zákon dvanácti desek